Obchodní podmínky


Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky upravují postup internetového prodeje zboží na stránkách www.ekovoko.cz (www.eco-eye.cz). Provozovatel: Eco-eye ČR, Ing. Jan Bohatý, Francouzská třída 1922/23, 326 00 Plzeň. IČ: 76125211. E-mail: info@ekovoko.cz. Tel.: +420 728 059 129.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Změna cen z důvodu náhlé změny kurzu koruny vyhrazena. Cena dle uzavřené kupní smlouvy již není disponibilní. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mohou být pouze informativní charakteru v případě nedostatku bližší obrazové specifikace. Technické údaje nabízeného zboží jsou dle materiálů výrobce. Prodávající si je vědom své zákonné povinnosti řádně informovat spotřebitele o nabízeném zboží a proto informace o zboží neprodleně aktualizuje, jakmile se o změně těchto informací dozví.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Objednávání zboží

Zboží z nabídky prodejce lze objednat prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.ekovoko.cz nebo emailem na info@ekovoko.cz. Objednávka je závazná. Při větších, nebo nestandardních objednávkách je prodejce oprávněn před dodávkou požadovat zálohu. Pokud není prodejce schopen vyřídit objednávku, uvědomí zákazníka o tomto telefonicky nebo e-mailem, popř. navrhne alternativní řešení.

Dodání zboží

Zboží je rozesíláno z našeho skladu, pokud je skladem u nás, obvykle do 72 hodin. Pokud zboží není momentálně skladem, je expedováno většinou do 21 dnů od objednání. Jedná-li se o dlouhodobě nedostupné zboží, upozorní prodejce kupujícího na tuto skutečnost a domluví s kupujícím případnou změnu či storno objednávky. Pokud byla již objednávka zaplacena předem, vrací prodávající kupujícímu na účet plnou částku za objednávku a to do 7 dnů od storna objednávky.

Dodání daňového a záručního dokladu

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou a slouží i jako záruční list.

Způsob přepravy

Zboží zasíláme Českou poštou, více na www.ceskaposta.cz.

Balík do ruky - 190,-Kč s DPH

Doprava na Slovensko - 340,- Kč s DPH

Způsob platby

Dobírka - za zboží platíte hotově při převzetí zásilky.
Převodem předem - na proformafakturu.

Způsob komunikace po odeslání objednávky

Pokud zadáte vaši e-mailovou adresu, budete o odeslání zboží informováni e-mailem.

Reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Pro kupujícího, který není spotřebitelem se sjednává ve smyslu Obchodního zákoníku záruční doba v době trvání 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prodeje na www.ekovoko.cz, Jan Bohatý, prohlašuje, že osobní (jméno, příjmení, adresa) a další údaje, které poskytl kupující budou používány pouze k realizaci obchodního styku mezi prodávajícím, t.j. Janem Bohatým a kupujícím a nebudou bez předchozího souhlasu nakupujícího poskytovány třetí straně.

Odstoupení od kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku

Kupující (koncový spotřebitel - nefiremní zákazník) má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nejlépe písemné odstoupení od smlouvy společně s nepoškozeným zbožím, bez známek užívání nebo opotřebení, nejlépe v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději v poslední den lhůty). Není vyloučeno vracené zboží zaslat i po samotném odstoupení od smlouvy. Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejdéle do 30 dnů od odstoupení. Prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o případně skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží. V takovém případě takové skutečně vynaložené náklady je schopen spotřebiteli doložit.

Poplatky za historický elektroodpad (PHE)

Poplatky za historický elektroodpad, podle zákona 185/2001 Sb. a 7/2005 Sb., jsou v cenách, uvedených na těchto internetových stránkách, již započítány. Ekologická likvidace těchto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému ASEKOL (www.asekol.cz).

Platnost cen

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (odstoupit od smlouvy). Ceny jsou uváděny včetně DPH a PHE.