Eco-Eye prístroje pro monitorování spotreby elektrické energie v reálném case
 

 

Obchodní podmínky, reklamační řád, pokyny pro odkládání elektrozařízení, informace o bateriích a akumulátorech dle § 31d zákona o odpadech

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují postup internetového prodeje zboží na stránkách www.ekovoko.cz (www.eco-eye.cz). Provozovatel: Eco-eye ČR, Ing. Jan Bohatý, Francouzská tř. 23, 326 00 Plzeň. IČ: 76125211. E-mail: info@ekovoko.cz. Tel.: +420 728 059 129.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Změna cen z důvodu náhlé změny kurzu koruny vyhrazena. Cena dle uzavřené kupní smlouvy již není disponibilní. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mohou být pouze informativní charakteru v případě nedostatku bližší obrazové specifikace. Technické údaje nabízeného zboží jsou dle materiálů výrobce. Prodávající si je vědom své zákonné povinnosti řádně informovat spotřebitele o nabízeném zboží a proto informace o zboží neprodleně aktualizuje, jakmile se o změně těchto informací dozví.

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Objednávání zboží
Zboží z nabídky prodejce lze objednat prostřednictvím internetového obchodu na stránchách www.ekovoko.cz nebo emailem na info@ekovoko.cz. Objednávka je závazná. Při větších, nebo nestandardních objednávkách je prodejce oprávněn před dodávkou požadovat zálohu. Pokud není prodejce schopen vyřídit objednávku, uvědomí zákazníka o tomto telefonicky nebo e-mailem, popř. navrhne alternativní řešení.

Dodání zboží
Zboží je rozesíláno z našeho skladu, pokud je skladem u nás, obvykle do 72 hodin. Pokud zboží není momentálně skladem, je expedováno nejdéle do 21 dnů od objednání. Jedná-li se o dlouhodobě nedostupné zboží, upozorní prodejce kupujícího na tuto skutečnost a domluví s kupujícím případnou změnu či storno objednávky. Pokud byla již objednávka zaplacena předem, vrací prodávající kupujícímu na účet plnou částku za objednávku a to do 7 dnů od storna objednávky.

Dodání daňového a záručního dokladu
Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou a slouží i jako záruční list.

Způsob přepravy
Zboží zasíláme Českou poštou. (více na www.ceskaposta.cz)

Balík do ruky - 140,-Kč s DPH

Balík na poštu - 130,-Kč s DPH

Doprava na Slovensko - 240,- Kč s DPHZpůsob platby
Na dobírku - za zboží platíte hotově při převzetí zásilky.
Převodem předem - na proformafakturu.

Způsob komunikace po odeslání objednávky
Pokud zadáte vaši e-mailovou adresu, budete o odeslání zboží informováni e-mailem.

Reklamace
Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Pro kupujícího, který není spotřebitelem se sjednává ve smyslu Obchodního zákoníku záruční doba v době trvání 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel prodeje na www.ekovoko.cz, Jan Bohatý, prohlašuje, že osobní (jméno, příjmení, adresa) a další údaje, které poskytl kupující budou používány pouze k realizaci obchodního styku mezi prodávajícím, t.j. Janem Bohatým a kupujícím a nebudou bez předchozího souhlasu nakupujícího poskytovány třetí straně.

Odstoupení od kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku
Kupující (koncový spotřebitel - nefiremní zákazník) má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nejlépe písemné odstoupení od smlouvy společně s nepoškozeným zbožím, bez známek užívání nebo opotřebení, nejlépe v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději v poslední den lhůty). Není vyloučeno vracené zboží zaslat i po samotném odstoupení od smlouvy. Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejdéle do 30 dnů od odstoupení. Prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o případně skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží. V takovém případě takové skutečně vynaložené náklady je schopen spotřebiteli doložit.

Poplatky za historický elektroodpad (PHE)
Poplatky za historický elektroodpad, podle zákona 185/2001 Sb. a 7/2005 Sb., jsou v cenách, uvedených na těchto internetových stránkách, již započítány. Ekologická likvidace těchto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému ASEKOL (www.asekol.cz).

Platnost cen
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (odstoupit od smlouvy). Ceny jsou uváděny včetně DPH a PHE.

Dividing horizontal line

Reklamační řád

Obecná ustanovení
Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb.. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Vymezení základních pojmů
Prodávající: Ing. Jan Bohatý, místo podnikání Francouzská tř. 23, 326 00 Plzeň, IČ 76125211. Internetový prodej na www.ekovoko.cz je provozovaný prodávajícím. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet na internetových stránkách www.ekovoko.cz nebo e-mailem na info@ekovoko.cz. Zbožím se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet na www.ekovoko.cz. Záruční list je nahrazen daňovým dokladem. Reklamací je uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.

Rozsah záruky
Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají: pokud nebyla vada reklamována v záruční době, při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím, při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze, porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil, poškozením zboží působením živlů.

Záruční doba
Délka záruční doby odpovídá minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku. Pokud je u nového zboží uvedená záruční doba kratší než minimální dle občanského zákoníku, je tato doba platná pro uzavření kupní smlouvy s firmou podle obchodního zákona a pro spotřebitele platí v tomto případě minimální záruční doba dle občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

Nároky ze záruky
Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.

Potvrzení převzetí zboží kupujícím a vystavení záručního listu
Daňový doklad slouží i jako záruční list, bude kupujícímu doručen spolu se zbožím. Kupující přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně (do jednoho pracovního dne) písemně prodávajícího.

Postup uplatnění reklamace
Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Na základě prokázaných nákladů. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení u dodavatele, které je povinen vyřídit do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele. Reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno přepravní společnosti. Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu.

Neoprávněná reklamace
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu a nákladů spojených s doručením zboží zpět.

 

Dividing horizontal line

Pokyny pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení od občanů

Žádné elektrozařízení  nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. 

popelnice

Symbol přešrktnuté podtržené popelnice  označuje tzv. nová elektrozařízení, tj. zařízení dovezená nebo vyrobená po 13.8.2005 a rovněž (explicitně) označuje, že tento  výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat jakékoli upotřebené elektrozařízení na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takovéhoto odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu, na webových stránkách kolektivních systémů (www.asekol.cz), na portále MŽP nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Zařízení odevzdávejte nedemontované, kompletní. Elektrozařízení totiž obsahují některé nebezpečné látky a jenom řádným odložením nedemontovaného zařízení tak bude zajištěno, že z výrobku neuniknou žádné škodlivé látky a že s nimi bude ekologicky naloženo. Tím bude omezen škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

 

Dividing horizontal line

Informace o bateriích a akumulátorech dle § 31d zákona o odpadech

Proč baterie do koše nepatří?
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Kam s  použitými bateriemi?
Použité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společností ASEKOL. Jsou to zejména prodejny elektrospotřebičů, supermarkety a hypermarkety, obchodní hobby centra, sběrné dvory nebo mobilní sběrny nebezpečných odpadů v městech a obcích. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na www.asekol.cz.
Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich ověřenými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další.

Symbol přeškrtnuté popelniceCo znamená symbol přeškrtnuté popelnice?
Tento symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Email: info@ekovoko.cz Telefon: +420 728 059 129
Výhradní zastoupení Eco-eye pro Českou republiku